Планиране на кариера

По дефиниция понятието “кариера” се свързва най-често с издигането нагоре в йерархията на избраната професия. Вероятно това е причината, много организации и висши мениджъри да възприемат кариерата като процес, който занимава най-вече служителите.

Установено е, че бързото издигане на някои от сътрудниците, както и невъзможността това да се осъществи за други, се оказва сериозен проблем не само за тях самите, но и за фирмата Ви като цяло. Ето защо, важна част от управлението и развитието на човешките ресурси е планирането и управлението на кариерата, чиято ефективност влияе както върху отделната личност, така и върху самата организация.

Основните цели на планирането на кариерата като управленска дейност са:

  • Осигуряване за организацията на професионалисти, които да заемат важни и отговорни постове и целенасочено се подготвят за развитието на своята професионална кариера
  • Обучение, мотивиране и стимулиране на служителите, които ще бъдат повишавани
  • Помощ за служителите при идентифициране на тяхната професионална готовност за заемане на по-висока длъжност
  • Съдействие на служителите за преодоляване на психичните и социални бариери в професионалната кариера

Консултациите, свързани с планирането, управлението и развитието на професионалната кариера са насочени към:

  • Избор на кариера
  • Развитие на кариерата за новонаети
  • Развитие на мениджърите в средата на кариерата
  • Кариерата на хората в предпенсионна възраст