Комуникативни умения

Способността да общуваме е дотолкова необходима в ежедневието ни, че сме я приели за даденост, независимо дали в действителност я владеем или не. Тънкостите в процеса на общуване, които ще овладеете с помощта на Консултанта обхващат:

  • невербалната комуникация или способността да показваме и тълкуваме езика на тялото в синхрон с думите
  • умението да слушаме
  • способността да се поставяме на мястото на другия и по този начин разбираме по-добре неговата позиция
  • способността да се представим по най-подходящия начин