Employers

Длъжностни Характеристики

Изготвяне на длъжностни характеристики според наименованията на позициите и структурата на фирмата. Подробно описание на изискванията към персонала и задълженията на служителите според позициите, които заемат и отговорностите, които носят.