Employers

Професионални Тествания и Психолочически Профили

За изготвянето на Вашия психологически профил “Поликонтакт” използва психологически тестове, стандартизирани от БАН за български условия. Чрез тях се измерват такива личностни качества, които спомагат за адаптирането към конкретна организационна среда. Благодарение на резултатите, които личността е демонстрирала, ние можем да насочим вниманието Ви към тази професионална среда, която ще предостави възможност за разгръщане на Вашия потенциал. Сертификатът, който издаваме с доминантните положителни страни на личността, служи като препоръка от Трудов психолог при кандидатстване за работа.