medicine
СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА към фирма “ПОЛИКОНТАКТ“ ЕООД, град Варна е регистрирана през 2002 год. и пререгистрирана през 2008 год. в съотвествие на изискванията на Европейския съюз и Закона за Здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ); Кодекс на труда и свързаните с тях нормативни актове.

С удостоверение № 214-1/19.05.2008 год. (№ 196-2/28.01.2002 год.), „Поликонтакт“ ЕООД консултира и подпомага Работодателите в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд повече от 15 години.

Закон за зравословни и безопасни условия на труд - чл. 25, чл. 55 и чл. 54 ал.2 (извадка):

 • Изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд са задължителни за всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението.
 • Задължение на Работодателя е да осигури обслужване на своите работници и служители от регистрирани Служби по трудова медицина. Няма критерии за минимален брой заети работни места.
 • Лицата, които нарушават изискванията или не изпълняват задълженията си по Закона за Здравословни и безопасни условия на труд, носят отговорност по чл. 413, 414, 415, 415в и 416 от Кодекса на труда и другите специфични за съответната дейност закони и нормативни актове.
 • ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА - „ПОЛИКОНТАКТ“?

 • Вече повече от 15 години се грижим за нашите клиенти и работим редом с тях.
 • Имаме партьори в повече от 30 различни отрасъла, като - машиностроене, сторителство, печат и издателска дейност, мода, козметика, недвижими имоти, търговия, хотели и ресторанти, счетоводни и нотариални кантори, компютърно обслужване и пр. Нашите комплексни продукти са разработени според спецификата на съответния икономически сектор и дават спокойствие на нашите клиенти.
 • През годините сме натруали практически опит, с който можем да Ви предложим високо качество на облужване и коректност.
 • За Вас работят специалисти в областта на: Хигиена на труда, Охрана на труда, Трудова и Организационна психология и Икономика и Ви подпомагат при спазване на здравословните и безопасни условия на труд, както и при укрепване на здравето и трудоспособността на Вашите работници и служители.
 • Не се ограничаваме само в рамките на град Варна и областта, поради факта, че много от нашите клиенти имат производствени предприятия/търговски бази, разположени в различни региони на България.
 • Самоуверено може да кажем, че предлагаме професионално обслужване с едни от най- конкурентните цени на пазара.
 • КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ, ЗА ДА ВИ ИЗГОТВИМ ДОГОВОР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА – „ПОЛИКОНТАКТ“?

 • Данни на фирмата - Булстат, МОЛ, адрес, телефон за връзка и предмет на дейност
 • Списък със служители на трудов договор - три имена, навършени гонини и заемана длъжност
 • СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА - „ПОЛИКОНТАКТ“ ПРЕДЛАГА ПЪЛЕН ПАКЕТ ОТ УСЛУГИ, ИНДИВИДУАЛНО СЪОБРАЗЕНИ С ДЕЙНОСТТА НА ВАШАТА ФИРМА И ОТРАСЪЛА, В КОЙТО СЕ РАЗВИВАТЕ.

  ЕДНОГОДИШНО КОМПЛЕКСНО ОБСУЖВАНЕ ВКЛЮЧВА:

 • Съставане на програма за оценяване на работните места и професионалните рискове, която представлява комплект документи
 • Идентифициране на рисковите фактори при различните трудови дейности
 • Идентифициране на служителите, изложени на рискове и опасности при извършване на трудовите задължения
 • Идентифициране на рисковите фактори при различните трудови дейности
 • Изготвяне на здравни досиета на работниците и служителите на хартиен и елетктронен носител
 • Съставяне на програма за извършване на задължителните профилактични медицински прегледи (Наредба №3 Д.В.бр.102/1994г.) в задължителния им минимум, така че Работодателят да не изпада в излишни разходи
 • Консултиране и подпомагане, относно попълване на Декларация по чл. 15
 • Консултиране и подпомагане на Комитетите и Групите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 от ЗЗБУТ
 • Разработване на обобщени годишни анализи, представящи здравословното състояние на работниците във връзка с конкретните условия на труд
 • Извършване на оценка на условията за санитарно-битово обслужване, прави предложения за подобряването им
 • Дава препоръки по отношение на избора на средствата за колективна и лична защита
 • Дава оценки за влиянието на условията на труд върху здравното състояние на работниците и служителите
 • Прави предложения за въвеждане и оценка на ефективността от работата на системите и средствата за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа на работниците и служителите
 • Допълнителни услуги, съгласно нормативните изисквания на трудовото законодателство по желение на клиента, касаещи оценката на риска по ЗЗБУТ
 • Провеждаме, както присъствени, така и дистанционни обучения по Наредба РД-07-2/16.12.2009 год. по предварително изготвени и съгласувани с клиентите учебни програми, както следва: обучения на ръководния персонал, комитетите и групите по условията на труд.
 • УВЕРЕНИ СМЕ, ЧЕ В НАШЕ ЛИЦЕ ЩЕ НАМЕРИТЕ НАДЕЖДЕН ПАРТЬОР!

  Може да се свържете с нас на един от следните координати:
  Адрес: град Варна 9002, ул. „Македония“ №2
  Телефон: (052) 601 601 , (052) 602 602
  Мобилен: 0888 833 366
  Факс: (052) 605 200
  E-mail:contact6@polycontact.com